Правилници и законски оквири

Правилници
* Изменe и допунe правилника о давању у закуп школског простора.pdf
* Правила понашања ученика, запослених и родитеља ученика.pdf
* Правилник o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи.pdf
* Правилник о безбедности и здрављу на раду 2020.pdf
* Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика .pdf
* Правилник о видео надзору.pdf
* Правилник о друштвено корисном раду.pdf
* Правилник о евиденцији радног времена за запослене.pdf
* Правилник о избору ученика генерације.pdf
* Правилник о измени Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању.pdf
* Правилник о испитима.pdf
* Правилник о награђивању запослених.pdf
* Правилник о начину обављања организованог превоза деце – измењен.pdf
* Правилник о начину обављања организованог превоза деце.pdf
* Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању.pdf
* Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.pdf