Организација рада школе

У складу са дописом МПНТР-а, a након изјашњавања родитеља ученика, предлога Педагошког колегијума и Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе , Наставничко веће je донело одлуку да се у школској 2020/21. примењује:

  1. Основни модел рада ( непосредан рад у школи ) са ученицима од 1. до 4. разреда
  2. Комбиновани модел ( непосредан рад у установи и учење на даљину) за ученике од 5. до 8. разреда.